Pokyny k nástupu do Masarykova domova mládeže

Pokyny k nástupu do Masarykova domova mládeže

Nástup nově ubytovaných do DM je ve středu 31. srpna 2022 od 15,00 (DM Cihlářská), od 16,00 hodin (DM Gorkého). Informativní schůzka rodičů a všech nově ubytovaných s vedením DM
bude v 16,00 hodin (DM Cihlářská – jídelna v přízemí DM), v 17,00 hod. (DM Gorkého – dívky)
a v 18,00 hodin (DM Gorkého – chlapci) v jídelně DM. Účast všech nutná.

Program schůzky:

 • zahájení vedoucí vychovatelkou
 • představení vedení DM a vychovatelů
 • seznámení s důležitými body Vnitřního řádu DM
 • valná hromada Spolku přátel DM

 

 • Při nástupu předloží ubytovaní prohlášení o bezinfekčnosti, které nesmí být starší 3 dnů (napíše zákonný zástupce žáka). Žáci a studenti, kteří jsou ubytovaní v DM prvním rokem, odevzdají kopii rozhodnutí o přijetí na školu (pokud tak již neučinili), kopii posledního vysvědčení,
  2x fotografii, životopis a tel. čísla rodičů.
 • Veškeré změny v průběhu roku je nutno ihned nahlásit.
 • Ubytovaní si přivezou potřebné množství prádla a oděvů dle ročního období, přezůvky
  a hygienické potřeby
  (ložní prádlo obdrží).
 • Chlapci a dívky mají k dispozici třílůžkové a čtyřlůžkové pokoje.
 • Stravování je zajištěno od 1. 9. 2022. Na první a druhý stravovací den je předobjednána snídaně, oběd a večeře, zrušit stravu na tyto dny lze poslední týden v srpnu
  na tel. čísle. 607 080 828.

 

Ubytování:

 • Cena za ubytování je 900,- Kč za měsíc.

Strava:

 • Cena stravy je: snídaně: 35,- Kč, oběd 41,- Kč, večeře I. 40,- Kč

Pokud by měl někdo zájem o druhou večeři, je nutné se dohodnout s vedoucím stravování – večeře II. 20,- Kč. Druhá večeře se bude vydávat za předpokladu, že k ní bude přihlášena minimálně ½ ubytovaných.

 • Minimální limit odebrané stravy je 1100,- Kč za měsíc.
 • Minimální platba za měsíc je tedy 2000,- Kč.
 • Minimální částka pro nově ubytované byla na měsíc září stanovena na 2000,- Kč, (aby nově ubytovaní měli na účtu dostatek prostředků). Platbu na měsíc září uhraďte prosím na účet Masarykova domova mládeže – 132738621/0100, a to v době od 1.8.2022 do 15.8.2022. Vedení DM si vyhrazuje právo změny výše plateb dle platných vyhlášek a norem.
 • Platba (ubytování + strava) musí být placena vždy měsíc předem, a to hotově v DM nebo bezhotovostním převodem do 20. dne předchozího měsíce (jen v českých korunách).
 • Zůstatek na stravovacím účtu se převádí do dalšího školního roku. Přeplatky na zálohách
  na stravu se vracejí na základě písemné žádosti
  (zákon. zástupce nebo plnoletého žáka/studenta), a to prostřednictvím vychovatele.
 • Ubytovaní si první den zaplatí čip za 150,- Kč (vratná částka při ukončení pobytu), jenž slouží k systému stravování v DM.
 • V případě, že na ubytování nereflektujete, oznamte tuto skutečnost ihned, abychom mohli kontaktovat další zájemce.
 • Ubytovaní jsou povinni řádně a včas platit poplatky za ubytování a stravu. Pokud nebude poplatek zaplacen opakovaně, bude ubytování ukončeno.

 

Další informace:                                                                                                                                                    

 • Provoz DM začíná den před zahájením výuky, zpravidla v neděli od 17,00 hod, a končí posledním dnem výuky, zpravidla v pátek v 15,00 hod.
 • Příjezd ubytovaných v neděli je do 21,00 hod., pondělní příjezdy rodiče potvrdí písemně.
 • Pro odjezdy domů mají ubytovaní odjezdový průkaz. Povinností rodičů je, aby při příjezdu průkaz prohlédli a potvrdili příjezd svým podpisem.Po příjezdu do DM ubytovaní odevzdají průkaz
  na vrátnici DM.
 • Poškození inventáře jsou ubytovaní povinni uhradit, rovněž za ztrátu klíče od pokoje se platí peněžitá náhrada.
 • Denní režim, práva a povinnosti ubytovaných jsou stanoveny Vnitřním řádem domova mládeže.
 • O závažných přestupcích ubytovaného jsou rodiče písemně informováni.
 • Ubytovaní jsou do DM přijímáni na jeden školní rok, přijímací řízení pro další školní rok
  se obnovuje koncem běžného školního roku. Na přijetí do DM není právní nárok
  .
 • Vedení DM si vyhrazuje právo k přestěhování ubytovaných na jiný pokoj nebo budovu
  z organizačních či výchovných důvodů.
 • Spolek přátel DM přispívá na vstupné a zajištění výchovných, kulturních a sportovních aktivit organizovaných vychovateli DM.

 

 

Číslo účtu: 132738621                            Banka: 0100

Váš variabilní symbol = osobní číslo žáka/studenta:   

(Uvádějte ho prosím vždy a přesně – při nesprávném uvedení může docházet k záměně plateb.)

Informace jsou ke stažení na webových stránkách    http://www.masarykuvdm.cz

 

Pokyny k nástupu do MDM 2022 – 2023.docx