Pokyny k nástupu do Masarykova domova mládeže

Pokyny k nástupu do Masarykova domova mládeže

Nástup nově ubytovaných do DM je v neděli 3. září 2023od 15,00 (DM Cihlářská), od 16,00 hodin (DM Gorkého). Informativní schůzka rodičů a všech nově ubytovanýchs vedením DM
bude v 16,00 hodin (DM Cihlářská – jídelna v přízemí DM), v 17,00 hod. (DM Gorkého – dívky)
a v 18,00 hodin (DM Gorkého – chlapci) v jídelně DM. Účast všech nutná.

Program schůzky:

zahájení vedoucí vychovatelkou
představení vedení DM a vychovatelů
seznámení s důležitými body Vnitřního řádu DM
valná hromada Spolku přátel DM

Při nástupu předloží ubytovaní prohlášení o bezinfekčnosti, které nesmí být starší 3 dnů (napíše zákonný zástupce žáka).  Žáci a studenti, kteří jsou ubytovaní v DM prvním rokem, odevzdají kopii rozhodnutí o přijetí na školu (pokud tak již neučinili), kopii posledního vysvědčení,
2x fotografii, životopis a tel. čísla rodičů.
Veškeré změny v průběhu roku je nutno ihned nahlásit.
Ubytovaní si přivezou potřebné množství prádla a oděvů dle ročního období, přezůvky
a hygienické potřeby (ložní prádlo obdrží).
Chlapci a dívky mají k dispozici třílůžkové a čtyřlůžkové pokoje.
Stravování je zajištěno od 4. 9. 2023. Na první a druhý stravovací den je předobjednána snídaně, oběd a večeře, zrušit stravu na tyto dny lze poslední týden v srpnu
na tel. čísle. 607 080 828.

Ubytování:

Cena za ubytování je 900,- Kč za měsíc.

Strava:

Cena stravy je: snídaně: 35,- Kč, oběd 41,- Kč, večeře I. 40,- Kč

Pokud by měl někdo zájem o druhou večeři, je nutné se dohodnout s vedoucím stravování – večeře II. 20,- Kč. Druhá večeře se bude vydávat za předpokladu, že k ní bude přihlášena minimálně ½ ubytovaných.

Minimální limit odebrané stravy je 1200,- Kč za měsíc.
Minimální platba za měsíc je tedy 2100,- Kč.
Minimální částka pro nově ubytované byla na měsíc září stanovena na 2250,- Kč, (aby nově ubytovaní měli na účtu dostatek prostředků). Platbu na měsíc září uhraďte prosím na účet Masarykova domova mládeže – 132738621/0100, a to v době od 1.8.2023 do 15.8.2023. Vedení DM si vyhrazuje právo změny výše plateb dle platných vyhlášek a norem.
Platba (ubytování + strava) musí být placena vždy měsíc předem, a to hotově v DM nebo bezhotovostním převodem do 20. dne předchozího měsíce (jen v českých korunách).
Zůstatek na stravovacím účtu se převádí do dalšího školního roku. Přeplatky na zálohách
na stravu se vracejí na základě písemné žádosti(zákon. zástupce nebo plnoletého žáka/studenta), a to prostřednictvím vychovatele.
Ubytovaní si první den zaplatí čip za 150,- Kč (vratná částka při ukončení pobytu), jenž slouží k systému stravování v DM.
V případě, že na ubytování nereflektujete, oznamte tuto skutečnost ihned, abychom mohli kontaktovat další zájemce.
Ubytovaní jsou povinni řádně a včas platit poplatky za ubytování a stravu. Pokud nebude poplatek zaplacen opakovaně, bude ubytování ukončeno.

Další informace:                                                                                                                                                    

Provoz DM začíná den před zahájením výuky, zpravidla v neděli od 17,00 hod, a končí posledním dnem výuky, zpravidla v pátek v 15,00 hod.
Příjezd ubytovaných v neděli je do 21,00 hod., pondělní příjezdy rodiče potvrdí písemně.
Pro odjezdy domů mají ubytovaní odjezdový průkaz. Povinností rodičů je, aby při příjezdu průkaz prohlédli a potvrdili příjezd svým podpisem.  Po příjezdu do DM ubytovaní odevzdají průkaz
na vrátnici DM.
Poškození inventáře jsou ubytovaní povinni uhradit, rovněž za ztrátu klíče od pokoje se platí peněžitá náhrada.
Denní režim, práva a povinnosti ubytovaných jsou stanoveny Vnitřním řádem domova mládeže.
O závažných přestupcích ubytovaného jsou rodiče písemně informováni.
Ubytovaní jsou do DM přijímáni na jeden školní rok, přijímací řízení pro další školní rok
se obnovuje koncem běžného školního roku.  Na přijetí do DM není právní nárok.
Vedení DM si vyhrazuje právo k přestěhování ubytovaných na jiný pokoj nebo budovu
z organizačních či výchovných důvodů.
Spolek přátel DM přispívá na vstupné a zajištění výchovných, kulturních a sportovních aktivit organizovaných vychovateli DM.

Číslo účtu: 132738621​​​Banka: 0100

Váš variabilní symbol = osobní číslo žáka/studenta:

(Uvádějte ho prosím vždy a přesně – při nesprávném uvedení může docházet k záměně plateb.)

Informace jsou ke stažení na webových stránkách    http://www.masarykuvdm.cz

Pokyny k nástupu do MDM 2023 – 2024

V Brně 10. 5. 2023

   ​​​​​​​PhDr. Eva Svobodová, MBA, LL.M.  v.r.

                                                                                                                      ředitelka